Reklamacje i zwroty

Reklamacje

 1. Sprzedawca zobowiązuje się dostarczać towary bez wad fizycznych lub prawnych. Sprzedawca odpowiada, jeżeli towar ma wadę fizyczną lub wadę prawną (Rękojmia) w zakresie określonym ustawą z 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. 1964 Nr 16, poz. 93 ze zm.).
 2. Reklamacji nie podlegają wady wynikające z nieprawidłowego użytkowania towaru przez Kupującego.
 3. Reklamację należy sporządzić elektronicznie i powinna ona zawierać niezbędne do jej rozpatrzenia dane (imię i nazwisko zamawiającego, adres korespondencyjny, numer zamówienia, opis przedmiotu reklamacji, zdjęcie uszkodzenia) Reklamacje można wysłać mailem na adres: sklep@meble-wolf.pl
 4. Reklamacja powinna zawierać protokół sporządzony przy dostawcy szczegółowo opisujący wady stwierdzone przy odbiorze, a ponadto takie dane, jak: wskazanie daty odbioru oraz dane osobowe Klienta (w tym numer kontaktowy oraz adres e-mail), ewentualnie także dokumentację fotograficzną. Niezałączenie do pisma reklamującego ww. protokołu nie dyskryminuje możności złożenia reklamacji.
 5. Dodatkowe informacje o sposobie odsyłania reklamowanego towaru i składaniu reklamacji dostępne są pod numerem telefonu  737 305 996.
 6. Sprzedawca jest obowiązany udzielić odpowiedzi na reklamację Klienta w terminie 30 dni od dnia jej otrzymania.
 7. Jeżeli Sprzedawca nie udzielił odpowiedzi na reklamację w podanym terminie 30 dni, uważa się, że uznał reklamację.
 8. Jeśli reklamacja zostanie uznana, Sprzedawca podejmie odpowiednie działania i prześle odpowiedź na reklamację za pośrednictwem skrzynki elektronicznej na podany adres e-mail.
 9. Jeżeli Kupujący zażądał wymiany Towaru na nowy lub usunięcia wady fizycznej, albo złożył oświadczenie o obniżeniu ceny, a Sprzedawca nie ustosunkował się do tego żądania w terminie 30 dni, uważa się, że żądanie to uznał za uzasadnione.
 10. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za nieuzasadnioną odmowę odbioru towaru. W takiej sytuacji koszty związane z ponowną wysyłką Towaru ponosi Kupujący.
 11. W przypadku gdy Sprzedawca uznał reklamację Kupującego, a towar ma zostać naprawiony lub wymieniony na nowy, towar należy w miarę możliwości zapakować wraz z pełnym wyposażeniem dodatkowym, który Kupujący otrzymał przy zakupie. Po spakowaniu towaru należy powiadomić Sprzedawcę, aby mógł zamówić kuriera w celu odebrania towaru od Kupującego.
 12. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane pomyłkami popełnionymi przez Kupującego przy składaniu zamówienia.

 

Odstąpienie od umowy

 1. Klient nie ma prawa do odstąpienia od umowy w przypadkach określonych w art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta, a w szczególności, gdy przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.
 2. W przypadkach innych niż wskazanych w punkcie pierwszym niniejszego Regulaminu, Klient ma prawo w terminie 14 dni odstąpić od umowy zawartej na odległość bez podawania przyczyny i ponosi przy tym koszta związane ze zwrotem Towaru.
 3. Powyższy termin rozpoczyna swój bieg od momentu objęcia rzeczy w posiadanie przez Klienta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż dostawca.
 4. Dla zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenie o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość.
 5. Oświadczenie należy złożyć w formie elektronicznej przesyłając je na adres e-mail Sprzedającego.
 6. Sprzedający niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu ma obowiązek zwrócić Klientowi dokonane przez niego płatności na rachunek bankowy wskazany przez Klienta.
 7. Klient ponosi bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy Sprzedającemu.
 8. W przypadku składania oświadczenia o odstąpienie od umowy, zwracany Towar nie może być uprzednio otwarty/uszkodzony przez Kupującego.
 9. Sprzedający ma prawo nie odebrać zwracanego Towaru, jeżeli odsyłany Produkt był uprzednio otwarty przez Kupującego, czy też jest uszkodzony.